نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست‌گذاری زیست‌محیطی

نویسندگان

چکیده

سیاست‌گذاری زیست‌محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست‌گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی- سیاسی برای مدیریت مسائل زیست‌محیطی تلقی می‌شود. اما آیا این نوع سیاست‌گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش‌بینی مواردی چون سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم‌انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست‌گذاری زیست‌محیطی به مثابه تصمیم‌گیری زیست‌محیطی تلقی شده است. سیاست‌گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته‌های خط مشی‌گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می‌باشد. بنابراین تصمیم‌گیری نمی‌تواند واجد عنوان سیاست‌گذاری زیست‌محیطی تلقی‌گردد. از این‌رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین‌شده نمی‌تواند راهگشای مشکلات زیست‌محیطی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Legal System and the Issue of Environmental Policymaking

چکیده [English]

Environmental policymaking as a derivative of the government’s public policymaking is a legal and political means for the management of environmental issues. Has this kind of policymaking been actually recognized in Iran’s legal system? The overall structure of the legal system in Iran shows that despite making general policies for environment, as well as attention to environment in the 20-Year Vision Plan and development plan laws, environmental policymaking has been generally considered a form of environmental decision-making. Since environmental policymaking is dependent on public policies and their relevant strategies, environmental decisions cannot be considered as the Iranian government’s policies. Therefore, as long as the Iranian legal system has not reached a final conclusion on environment, the situation of environment in the Iranian legal system is undecided and the current policies cannot help to solve the country’s environmental problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public policymaking
  • environmental policymaking
  • general policies of the Islamic establishment development plans