دیپلماسی انرژی ایران و روسیه: زمینه‌های همگرایی و واگرایی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر سه پرسش کلیدی مرتبط با یکدیگر را دنبال می‌کند: مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی چیست؟ مؤلفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی انرژی ایران و روسیه کدام‌اند؟ چه زمینه‌هایی برای همگرایی و واگرایی بین ایران و روسیه وجود دارد؟ در بخش نخست، با رویکردی نظری، مفهوم و کارکرد دیپلماسی انرژی مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد و در بخش دوم با رویکردی تطبیقی و مصداقی، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی دیپلماسی انرژی در دو کشور ایران و روسیه تشریح و تحلیل می‌شود و آنگاه زمینه‌های همکاری و همگرایی بین دو کشور در حوزه انرژی‌های نفت و گاز و همچنین زمینه‌های رقابت و واگرایی ناشی از منافع متضاد بین آنها بررسی و ارزیابی می‌شود و راهکارهایی برای افزایش و تسهیل همکاری و اجتناب از واگرایی ارائه می‌گردد. تلفیق مباحث نظری و تطبیقی فوق نشان خواهد داد که عوامل تأثیرگذار و مؤلفه‌های شکل‌دهنده دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در ماهیت خود از بستر وسیع‌تر منطقه‌ای و جهانی جدا نیست و همان‌گونه که بر آنها تأثیر می‌گذارد، از آنها نیز تأثیر می‌پذیرد. مقاله بر این فرضیه استوار است که دیپلماسی انرژی ایران و روسیه در سطح دوجانبه همگن و همگرا نیست و علی‌رغم وجود عوامل و زمینه‌هایی برای همگرایی، عوامل و زمینه‌هایی برای واگرایی بین آنها نیز وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran-Russia Energy diplomacy: Grounds for Convergence and Divergence

چکیده [English]

The present paper aims to answer three key questions: What is the meaning and functions of energy diplomacy? What are components, opportunities and challenges of Iran’s and Russia’s energy diplomacies? What grounds are there for convergence or divergence between Iran and Russia in this regard?;
In the first part, the concept and function of energy diplomacy is explored through a theoretical approach. In the second part, a comparative approach is taken to study opportunities and challenges facing energy diplomacies of Iran and Russia. Then grounds for cooperation and convergence between these two countries in various energy fields including oil and gas as well as the competition and divergence resulting from conflicting interests are discussed and solutions for increasing cooperation are provided. A combination of the above theoretical and comparative methods will show that factors affecting energy diplomacies of Iran and Russia and their various components cannot be considered separate from large-scale regional and global trends and are both influenced by those trends and influence them. The present paper assumes that energy diplomacies of Iran and Russia are not convergent at bilateral level and despite grounds for convergence, there are also various reasons for divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy diplomacy
  • Iran-Russia Relations
  • regional convergence and divergence