ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به تخمین سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد. از این روی تخمین این سهم بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس تعمیم‌یافته صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، سهم مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه و سهم آن با دانشگاه سراسری نیز بر مبنای تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس نیز انجام می‌گیرد. با وجود محدودیت سری زمانی و کم بودن واریانس می‌توان تخمینی مقدماتی بر این مبنا ارائه داد. طبق نتایج تخمین سهم سرمایه انسانی مقاطع کارشناسی از دوره تکمیلی نسبتاً بیشتر بوده و سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسری نیز فاصله معناداری با سهم دانشگاه آزاد دارد. اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه انسانی در دانشگاه سراسری که هفت برابر دانشگاه آزاد است، کارآیی انباشته سرمایه انسانی دانشگاه آزاد بیشتر خواهد بود. با وجود این، بازدهی تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه انسانی حداکثر ثابت به مقیاس است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Share of Islamic Azad University in Gross Domestic Product on the Basis of Human Capital Accumulation

چکیده [English]

This study provides an estimate of the share of the Islamic Azad University’s human asset in gross domestic product (GDP) from viewpoint of human capital accumulation theory. The share has been estimated on the basis of Cobb–Douglas production function. In addition, share of various educational levels of this university as compared to state-run universities has been also studied on the basis of regression analysis and variance analysis. Despite limitation of time series and low variance, a preliminary estimate can be offered on this basis. According to findings, share of human capital has been bigger at graduate levels compared to post-graduate levels, and there is a meaningful difference between share of human capital in state-run universities compared to the Islamic Azad University. Of course, considering the cost of training human capital in state-run universities, which is seven times higher than the Islamic Azad University, efficiency of human capital accumulation is higher in the Islamic Azad University. However, the output of gross domestic product in relation to human capital is a fixed scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • Gross Domestic Product
  • share of human capital from production
  • human capital of the Islamic Azad University