بررسی اثرات آزادسازی‌های مالی بر بازار سهام در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از آزادسازی بازارهای مالی که غالب کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر آن را دنبال کرده‌اند، تحرک بخشیدن به پس‌انداز داخلی، جذب سرمایه خارجی و بهبود کارایی استفاده از منابع مالی بوده است. این مقاله اثرات آزادسازی‌های مالی روی بازار سهام را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور با استفاده از داده‌های فصلی دوره (٢:1387ـ١:١٣٧٣) و با به‌کارگیری تکنیک خودرگرسیونی برداری و تجزیه و تحلیل‌های هم‌انباشتگی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که آزادسازی بازارهای مالی در بلندمدت به‌واسطه توسعه سیستم مالی اثر مثبت روی شاخص کل قیمت بازار سهام دارد، اما در کوتاه‌مدت این سیاست اثر معنی‌داری بر شاخص کل قیمت سهام ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Impact of Financial Liberalization on the Stock Market in Iranian Economy

چکیده [English]

The main goal of liberalizing markets, which has been followed by most developing states in the past decades, is to potentiate domestic saving, attract foreign capital, and improve efficiency of financial resources. This paper studies impact of financial liberalization on the stock market in the Iranian economy. To do this, seasonal data for the period of 1994-2008 have been studied using vector self-regression method as well as co-integration tests. The findings show that in the long term, liberalizing financial markets will have a positive impact on total price index of the stock market due to development of financial system, though it has no meaningful effect on total price index of the stock market in the short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Liberalization
  • Stock market
  • Financial Development
  • Financial Markets