حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی

نویسندگان

چکیده

در دو دهه اخیر، حقوق بشر به یکی از جدی‌ترین مباحث بین‌المللی بدل شده و هیچ‌گاه همانند امروز در سیاست خارجی، تعاملات دوجانبه و چندجانبه کشورها مطرح نبوده و امنیت ملی کشورها را متأثر نساخته است. دلیل این درهم تنیدگی را می‌توان در گسترش ارتباطات ناشی از فضای جهانی‌شده، عمومی و فراگیر بودن بحث حقوق بشر، گسترش و تعدد بازیگران، توانمندتر شدن افراد به عنوان بازیگران مؤثر در روابط بین‌المللی، استفاده ابزاری از حقوق بشر برای مقاصد سیاسی، تجارب فروپاشی نظام‎های سیاسی در دو دهه گذشته، با تأکید بر عناصر حقوق بشر یافت. در مجموع آنکه، حقوق بشر از امری فکری و ذهنی به امری حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها ارتباط پیدا کرده، تغییر ماهیت داده است. از این رو، در این مقاله، رابطه حقوق بشر و سیاست خارجی از دو منظر مفهمومی و عملیاتی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights and Foreign Policy: Conceptual and Operational Frameworks

چکیده [English]

During the past two decades, the issue of human rights has turned into one of the most serious topics of international debates. In no other time, has it been a foreign policy concern in bilateral and multilateral interactions among the states and has never had the impact that it currently has on the national security of countries. Development of communications as a result of globalization, universal nature of human rights, increased number of players, empowerment of persons as effective players in international relations, instrumental use of the human rights for political purposes, and collapse of political systems in the past two decades with emphasis on human rights elements are the main reasons behind the current focus on this issue. On the whole, human rights have changed from a theoretical and subjective issue to a vital and strategic one which is closely related to political life of countries. Therefore, the present paper assesses and analyzes relationship between human rights and foreign policy from two conceptual and operational viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Foreign Policy
  • Sovereignty
  • Development
  • Peace
  • International Security