تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور»

نویسندگان

چکیده

«رویه بعدی» دولت‌های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه‌های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت‏های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولت‏های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال‏های ارائه‌شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین‏های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت‏های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Subsequent Practice of States on the Principle of “Prohibition of Use of Force and Threat”

چکیده [English]

“Subsequent practice” of member states of a treaty, as a possible way for making indirect amendments to that treaty, has been accepted by many authors and has been also recognized in judicial and arbitration decisions. This paper focuses on one aspect of this issue: has the prohibition on the use of force and threat, as a treaty and contractual commitment mentioned in the Charter of the United Nations, been ever amended and changed due to subsequent practice of member states of the treaty? To answer this question, existence of such a prohibition will be first studied in “contractual” terms. Then, various aspects of the prohibition and exceptions made to it in the text of the contract as well as possible impacts of subsequent practice of member states of the contract on this prohibition and its exceptions have been evaluated. To do this, the present paper avoids of in-depth discussion of the details of arguments provided by proponents and opponents of various doctrines which prescribe recourse to force. Instead, it reviews certain points about possible amendment and change in Para. 4, Article 2 or Article 15 of the Charter of the United Nations as a result of subsequent practice of member states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subsequent practice
  • prohibition of use force and threat
  • Charter of the United Nations
  • Legitimate Defense
  • preemptive defense
  • preventive defense
  • Responsibility to Protect
  • amendment of treaties