نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی

نویسنده

چکیده

در نظام بین‌الملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشه‌ها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت‌ها تأثیرگذار است. از سال ٢٠١١ با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، به‌تدریج شورای امنیت نقش فعال‌تری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظام‌مند حقوق بشر شد. از سال ٢٠١١ برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبه‌رو می‌شود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوۀ مداخلۀ شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهم‌ترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بین‌الملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و به‌تبع آن، بازیگران غربی و بین‌المللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی می‌کند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تأثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of the United Nations Security Council in Collapse of Qaddafi’s Government

چکیده [English]

The United Nations Security Council has been playing a more active role in global issues and disputes under the existing international system and influences the fate of countries and sovereignty of the states as an independent variable. Since widespread popular uprisings started to sweep through the Arab countries and due to frequent human rights violations committed by rulers of those countries in dealing with their opposition in 2011, the Security Council has been gradually assuming a more active role in these issues. By massacring the Libyan people, Qaddafi initiated the process of the Security Council’s interference in internal affairs of this country due to frequent and systematic violations of human rights. Since 2011, some dictators in the Middle East and North Africa have been trapped in the iron cage of their behavior and any violent reaction to their people has elicited the international community’s reaction as well as rapid and serious reaction of the Security Council. The goal of this paper is to explore reasons and method of intervention of the Security Council and NATO in the Libyan crisis. One of the most important changes in the global management method is seen in the relationship between the Libyan developments and international politics as embodied by two resolutions adopted by the Security Council against Qaddafi’s government and their consequences. The main goal of this research is to analyze interference of the Security Council, followed by Western and international players, in the uprising of the Libyan people from different viewpoints. This paper focuses on the relationship between adoption of the Security Council resolutions and the fall of the Qaddafi regime. It also analyzes the contents of two resolutions which were approved during the Libyan people’s protests against their ruler from the viewpoint of their impact on the sovereignty of the Libyan government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Council
  • Libya
  • military intervention
  • Muammar Qaddafi’s rule
  • North Atlantic Treaty Organization (NATO)