آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت 90-1968

نویسنده

چکیده

تصور عمومی بر این است که ایده اشغال کویت در سال 1990 شکل گرفت و در همان سال هم کویت اشغال و ضمیمه خاک عراق شد.‌ در حالی‌که دولتمردان حزب بعث از زمان به‌قدرت رسیدن در سال 1968 در اندیشه اشغال کویت و یا بخش‌هایی از آن بوده‌اند. آنها در این مدت 22 سال، از ادعاهای ارضی خود نسبت به کویت صرف‌نظر کردند تا در فرصت‌های مناسب آن را مطرح کنند. توضیح آنکه بزرگ‌ترین مشکل عراق در خلیج فارس، تنگناهای ژئوپولتیکی است. عراق دسترسی محدودی به خلیج فارس دارد. رهبران حزب بعث نیز از این واقعیت آگاهی داشته و درصدد رفع آن بوده‌اند. به نظر آنها، خوزستان ایران و کویت می‌توانند این تنگنای ژئوپولتیکی عراق را برطرف کنند. از آنجا که عراق در مدت 8 سال جنگ با ایران نتوانست به هدف عمده خود که تجزیه خوزستان ایران بود، دست یابد، لذا پس از پایان جنگ به هدف دوم خود که اشغال کویت بود، روی آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iraq’s Territorial Greed toward Kuwait: 1968-1990

چکیده [English]

General understanding is that the idea of occupying Kuwait was born in 1990 when Kuwait was occupied and annexed to Iraq. However, Iraq’s Baath Party statesmen dreamt about occupying Kuwait or parts of it since they snatched power in 1968. During that 22-year period, they did not relinquish their territorial claims to Kuwait and raised them at any opportunity. Geopolitical constraints constitute the most important problem that Iraq faces in the Persian Gulf. Iraq’s access to the Persian Gulf waters is very limited. Baath Party leaders were aware of this problem and were trying to solve it. They believed that Iran’s Khuzestan province and Kuwait could eliminate Iraq’s geopolitical constraint. Since Iraq had not been able to achieve its goal of dissociating Iran’s Khuzestan province through eight years of war with Iran, when that war was over, Baghdad pursued its second goal; that is, occupation of Kuwait.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitical constraints
  • Warba
  • Bubiyan
  • Arvand river