به‌کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار

نویسندگان

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در حال‌گذار از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرایند رشد اقتصادی خود به تأثیرات زیست‌محیطی سیاست‌ها، تصمیمات و طرح‌های کلان توجه نکند، در آینده‌ای نه چندان دور با چالش‌های زیست‌محیطی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آنها تقریباً غیرممکن خواهد بود. بر این اساس، ارزیابی راهبردی محیط زیست یکی از روش‌های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که در آن به طور منظم و گسترده اثرات زیست‌محیطی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به توسعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین ارزیابی راهبردی محیط زیست می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برنامه‌ریزی، در دسترس برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست‌محیطی را که در نتیجه اجرای طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های عمرانی پدیدار می‌شوند، شناسایی کرده و گزینه‌های منطقی جهت رفع یا کاهش آنها را پیشنهاد نمایند. در این میان، اهمیت و ضرورت وجود قوانین و مقررات ارزیابی راهبردی محیط زیست، که پیشگیری بسیاری از این تبعات نامطلوب را امکان‌پذیر می‌نماید، بیش از پیش احساس می‌شود .با عنایت به اهمیت موضوع، این مقاله سعی دارد تا با معرفی اصول ارزیابی راهبردی محیط زیست و تبیین مزایا و کاربردهای رویکرد مذکور، موانع و محدودیت‌های توسعه و اجرای آن را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت، جهت تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی راهبردی محیط زیست در کشور، راهکارهایی را پیشنهاد می‌نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using “Strategic Environmental Assessment” as a Managerial Means in Sustainable Development

چکیده [English]

Iran is currently in transition to industrialization. Therefore, if careful attention is not paid to strategic environmental effects of large-scale plans and national policies, the country will be facing great environmental problems in not-so-a distant future which will prove hard to resolve. Strategic environmental assessment is an acceptable method to achieve sustainable developmental goals by frequent and regular assessment of environmental impact of various developmental policies, plans and projects. This assessment can be also used as an important means of planning by policymakers through which they will be able to identify potential environmental impact of developmental and civil projects and find logical options to eliminate or reduce them.;
Therefore, the importance of complying with rules and regulations requiring strategic environmental assessment cannot be over emphasized. It helps to prevent untoward consequences of development. ;
The present paper introduces the principles of strategic environmental assessment and then explains its applications and advantages as well as the existing obstacles and limitations. Finally, it draws some mechanisms to bolster scientific, legal and executive foundations of strategic environmental assessment in Iran.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Environmental Assessment
  • managerial means
  • sustainable development