تحلیل روابط متغیرهای مؤثر در پیاده‌سازی راهبرد در بخش دولتی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر ضمن بررسی مختصر مبانی نظری پیاده‌سازی راهبرد در سازمان‌ها، تحقق مراحل سه‌گانه چرخه مدیریت راهبردی را نیز از جمله عوامل مؤثر در موفقیت سازمان برای پیاده‌سازی مطرح می‌سازد و با این رویکرد، فرایند جامع مدیریت اجرای راهبرد در بخش دولتی را شناسایی می‌کند و در مطالعه‌ای میدانی به تبیین مدل پیاده‌سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و از آن به مثابه یکی از مراحل تحقق چرخه مدیریت راهبردی یاد می‌کند. تحقیق حاضر به اعتبار هدف‌ها، از نوع کاربردی و توسعه‌ای است و به لحاظ روش‌شناسی، با روش توصیفی، زمینه‌های مورد تحقیق را با استفاده از پیمایش توصیف کرده و سپس روابط بین متغیرهای مدل طراحی‌شده را با استفاده از تحلیل ماتریس همبستگی کواریانس تبیین می‌کند. ساختار کلی مدل تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری با شبیه‌سازی مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی انجام گرفته است. بررسی نتایج کلی مدل نشان می‌دهد پیاده‌سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه مستلزم اقدام در دو مرحله است که مرحله اول، مرحله آماده‌سازی در سطح ستاد دولت و سپس در مرحله دوم، عملیات دستگاه‌های اجرایی، متناسب کردن ساختار، منابع انسانی، فرایندهای داخلی و توزیع منابع مالی با راهبردهای ابلاغی برای پیاده‌سازی را نیاز دارد. علاوه بر آن مدل طراحی‌شده امکان تحلیل روابط بین متغیرهای مدل و پیش‌بینی میزان اثر هر یک از آنها را فراهم و چگونگی ارتباط آنها با متغیر توسعه ملی را نیز مشخص می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Relations among Variables Affecting Strategy Formulation in the State Sector

چکیده [English]

The present paper briefly introduces theoretical fundamentals of strategy formulation in organizations. It points out that realization of three stages of strategic management cycle is an effective factor for the success of strategy formulation. Using this approach, it identifies a comprehensive process for the strategy implementation in the state sector. It also uses a field study to explain the model used for the implementation of national strategies in the Executive Branch of the Islamic Republic of Iran, regarding it as a requisite stage in the realization of strategic management cycle. In terms of goals, the present study is an applied, developmental study, while in terms of methodology; it uses a descriptive method to explain subject matters of the study through survey. Then, it expounds relations among variables of the proposed model using co-variance correlation matrix analysis. General structure of the research model is based on the model of structural equations using score card simulation model in the state sector. Findings show that implementation of national strategies in the Executive Branch should take place in two stages. The first stage is preparation by the government, while the second stage deals with operations of executive bodies, which requires appropriate adjustments in the structure, human resources, internal processes, distribution of financial resources for implementation of the adopted strategies. In addition, the proposed model allows for analysis of relations among its variables, prediction of the effect of each variable, as well as for determination of the quality of their relation to national development variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation
  • Execution
  • strategy
  • Government
  • branch of government
  • Executive Branch
  • National Development