اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام ج.ا.ایران

نویسندگان

چکیده

پیشرفت عبارت است از فرآیند بهبود یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوبی همه‌جانبه و فراگیر در همه ابعاد اجتماعی اقتصادی که برای رسیدن به جامعه مطلوب در این مسیر و در نتیجه این فرایند می‌بایست جامعه به سمت از میان برداشتن مواردی مانند فقر مادی و حتّی فقر معنوی، تبعیض و بی‌عدالتی، عدم امنیت مادی و معنوی و (حتی مواردی مانند کاهش وابستگی‌های نافی استقلال و عزت ملی و ...) نهایتاً ارتقاء سطح رفاه، بهبود سطح عمومی زندگی و تعالی معنوی حرکت کند. هر الگویی برای مدل‌سازی پیشرفت، زمانی می‌تواند به صورت ساختارمند ماندگار شود که دارای یک چارچوب معرفت‌شناختی باشد. فهم این نظام معرفتی، کلید شکل‌گیری این الگو به شمار می‌رود. اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از نظام معرفتی و احکام حاکم بر اسناد فرادستی و راهبردی همچون قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام اسلامی است. در این پژوهش با بررسی این اسناد، تلاش خواهد شد تا با روش کیفی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی این الگو کشف و ارائه گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic Principles and Key Elements of Islamic-Iranian Progress Model from Viewpoint of Large-Scale Instruments of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Progress means a movement from the existing situation to an overall desirable situation which covers all social dimensions of human life as a result of which the society does away with material and spiritual poverty, social maladies, injustice and lack of freedom, absence of security and welfare, and absence of independence and national dignity. Any model for progress of a country can only last in a structured manner if it has an epistemological system. Understanding the underlying epistemological system for any model is essential to formulation of that model. Basic principles and key elements of Islamic-Iranian model for national progress of the Islamic Republic of Iran have been taken from epistemological system governing such basic strategic instruments as the Constitution, 20-Year Vision Plan, and general policies of the Islamic Republic. This study reviews these instruments in a bid to discover and present basic principles and key elements of this model through a data-based qualitative theorization method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian model
  • Progress
  • Justice
  • Basic Principles
  • Key elements
  • data-based theorization