راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلان‌شهری تهران

نویسندگان

چکیده

تفرق سیاسی به عنوان اصلی‌ترین چالش در اداره مناطق کلان‌شهری به معنی تعدد و تکثر نهادها و قلمروهای تصمیم‌گیری در عرصه منطقه کلان‌شهری و فقدان هماهنگی بین آنها، با راهبردهای مختلفی از سوی مناطق کلان‌شهری دنیا روبه‌رو شده است که به منطقه‌گرایی یا ایجاد نظام‌های حکومت یا حکمروایی کلان‌شهری معروف است.کلیه راهبردهای منطقه‌گرایی کلان شهری در پی ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادها و قلمروهای مستقل برنامه‌ریزی و مدیریت در این پهنه از سرزمین است. موضوع مقاله حاضر به طور خاص متمرکز بر راهبردهای منطقه‌گرایی کلان شهری در تهران به منظور کاستن از اثرات سوء تفرق سیاسی در آن است. در این مقاله از ارائه یک مدل حکومت منطقه‌ای مشخص به دلیل موانع اجرایی آن در زمینه قانونی و سازمانی کشور پرهیز شده و به جای آن مجموعه‌ای از راهبردهای گام به گام پیشنهاد شده است تا از این راه بتوان امکان تحقق منطقه‌گرایی در تهران را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating Strategies for Establishing Governance System of Tehran Metropolitan Region (TMR)

چکیده [English]

;
Political fragmentation as a main governance problem facing metropolitan regions - existence of various organizations and territories in metropolitan regions without any coordinating framework among them-need to be treated with strategies known as "regionalism" in metropolitan government literature. All strategies of metropolitan regionalism seek to create coordination and cooperation among different independent planning and management organizations and territories in metropolitan regions. This article addresses the application of the strategies of metropolitan regionalism in Tehran metropolitan region aiming at reducing fragmentation impact. It avoids proposing any distinct "metropolitan government model" because of executive constraints in respect of legal and organizational matters in Iran. Instead it proposes a coherent complex of strategies in incrementally mode for ensuring its success;

کلیدواژه‌ها [English]

  • metropolitan governance
  • political fragmentation
  • metropolitan regionalism
  • Tehran Metropolitan Region