تأثیر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعۀ صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایران در تجارت با ترکیه

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به بررسی اثرات تشکیل یک موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و ترکیه بر توسعه صادرات ایران به آن کشور و همچنین تأثیر آن بر تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز کشور می‌پردازد. برای این منظور از یک مدل کاربردی و مورد تأیید بانک جهانی با عنوان «مدل اسمارت» که آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقتنامه‌ را اندازه‌گیری می‌نماید، استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که پس از حذف موانع تعرفه‌ای بین ایران و ترکیه، حجم تجارت و صادرات ایران افزایش خواهد یافت و اگرچه میزان افزایش در واردات بیش از صادرات بوده و منجر به تغییرات منفی در تراز تجاری ایران با ترکیه می‌شود، اما بخش عمده افزایش واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Free Trade Agreement (FTA) between Iran and Turkey on the Expansion of Non-Oil Export and the Import of Capital and Intermediate Goods to Iran

چکیده [English]

This article studies the effects of the Free Trade Agreement (FTA) between Iran and Turkey on the expansion of non-oil export and import of capital and intermediate goods to Iran. For this purpose, the SMART model is employed to determine the trade creation and diversion effects of the agreement. The results demonstrate that the volume of trade and export of Iran would increase after the elimination of tariff barriers between Iran and Turkey. Although, due to the increase of imports over export the trade balance of the country becomes negative, but the large part of the increase relates to the import of capital and intermediate goods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Turkey
  • Free Trade Agreement(FTA)
  • Non-oil Export
  • captical and intermediate goods