راهبرد صنعتی‌سازی ساختمان در چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی امکان‌سنجی استفاده از LSF در تهران)

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر که با هدف معرفی فناوری‌های نوین ساختمانی و امکان‌سنجی کاربرد سیستم LSF در ساخت‌و‌ساز تهران انجام ‌شده، برخورداری سیستم یادشده از توجیه فنی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی، برای بخش ساختمان و مسکن تهران، به عنوان فرضیه اهم پذیرفته شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، جهت ارزیابی فرضیه مذکور ابتدا اطلاعات مربوط به وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و لرزه‌خیزی تهران از طریق کتابخانه‌ای جمع‌آوری و به روش توصیفی بررسی می‌شود، سپس سیستم LSF به روش تحلیلی از دو منظر سازه و اجزای معماری با سه شاخص کیفیت، اقتصاد و سرعت ارزیابی خواهد ‌شد. در این تحقیق نتیجه‌گیری شده که هرچند این سیستم با استقرار در گروه +B از جدول رتبه‌بندی سیستم‌ها و در مقایسه با 11 سیستم ساختمانی مطرح و کسب امتیاز طیف 80 - ‌75 از 100، دارای بیشترین امتیاز است، اما با وجود خطر بسیار زیاد لرزه‌خیزی تهران، استفاده از سیستم LSF برای کلان شهر تهران فاقد توجیه فنی بوده و مجاز نمی‌باشد. در خاتمه، با توجه به مردود بودن فرضیه تحقیق که ارزیابی آن با تکنیک فراتحلیل انجام یافته است، روایی و پایایی آن علاوه بر تحلیل‌های کمّی، از روش دلفی با مقیاس تورستن مورد آزمون قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategy for the Industrialization of Construction in the 20-year Vision (a Feasibility Study of Using Light Steel Frame (LSF) Technology in Constructions in Tehran)

چکیده [English]

This article aims at introducing a modern construction technology and the utilization of LSF system in constructions in Tehran. The main hypothesis is that this system is justified enough from technical, industrial, economic, and cultural aspects to be used in housing construction in Tehran.;
For this applied study, the data related to climatic, geographical and seismic conditions of Tehran were gathered through library research and analysed by a descriptive approach. Then LSF system is investigated in an analytical approach from two perspectives of structure and architectural constituents with three indices of quality, economy and rapidity. The study concludes that although LSF system ranks B in the table and gains 75- 80 scores out of 100 compared to other 11 famous construction systems, this system is not technically justifiable and permissible in Tehran.;
Eventually, given the rejection of the hypothesis, which was evaluated by a meta-analysis approach, the reliability and validity of the study were tested by a quantitative analysis as well as the Delphi method with Torsten criterion.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • : housing