بررسی نقش صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت-خیز

نویسندگان

چکیده

وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان می‌دهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض شوکهای بین‌المللی است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه‌گذاریهای بخش‌عمومی و نیز دارائیهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بین‌المللی نفت قرار دارند. بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می‌شود. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی‌ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تأسیس صندوق‌های نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی کرده‌اند تا این درآمدها را از منابع تأمین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری صندوق‌های نفتی در کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت‌خیز خواهد بود. نتایج تحقیق بیانگر موثر بودن صندوق‌ها در کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای دارای صندوق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Role of Oil Funds in Controlling Macroeconomic Instability in Oil Exporting Countries

چکیده [English]

il exporting country, the negative effects of international oil;
price variations extend to monetary policy, prices, exchange rate and other;
macroeconomic indicators. Drastic changes in international oil prices can;
affect monetary aggregates, directly through volatility in external inflows,;
and indirectly through changes in fiscal responses to the shock. The;
monetary impact can in turn lead to price and exchange rate variations as;
well as inflation.;
To reduce the macroeconomic instability arising from the volatility of;
oil income and induce the government to save part of oil revenues for future;
generations, oil funds have become increasingly popular in oil exporting;
countries.;
Oil funds could help mitigate the transfer of oil price shocks to;
monetary policy and eventually to prices and the exchange rate. When some;
5;
It is concluded that the labour law should be amended to make it more;
flexible and to promote labour relations. Given the fact that any amendment;
requires a change of attitude towards labour relations and the interests of;
workers and employers, partnership relation model (PRM) is recommended;
for labour relations in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labour Law
  • labour relations
  • labour market
  • EPL
  • JSL