بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی

نویسندگان

چکیده

منابع انسانی با ارزش‌ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می‌آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. از این رو در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه‌ریزی منابع انسانی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ملی مطرح می‌شود. از آنجا که کشور در معرض تغییرات سریع محیطی قرار گرفته و با توجه به تغییرات آتی، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که برای تضمین روند توسعه، نیازهای منابع انسانی این برنامه شناسایی و بر اساس آن، برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد. این مقاله با استفاده از روش «آینده پژوهی» به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان، دو سناریوی محتمل‌تر شناسایی شده و بر اساس آن، نیازهای منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Human Resource Requirements of the Fifth Development Plan: A Futures Study Approach

چکیده [English]

Human resource has been taken into account as the most valuable capital of each country and its development basis. In order the country’s growth and development to be fulfilled, there is a need to a precise planning for such a valuable capital. Therefore, approaching the compilation of the fifth development plan for Iran and to fulfill the national vision document, human resource planning is a subject to be considered.;
Since Iran has been exposed to quick environmental changes and due to future changes, the main object of this research is to recognizing human resource requirements and subsequently making an appropriate planning based on these changes in order to assure its development trend.;
This article (taken from M.A. thesis) has planned some scenarios for Iran future circumstances using the method of “futures study” and then, after taking experts’ opinions into consideration, two of these scenarios which are more probable have been known and respectively, human resource requirements in the fifth development plan have been evaluated.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource planning
  • Fifth development plan
  • Futures Study
  • Scenario