از آرتور شلزینگر تا چارلز کراتهمر: دگردیسی مفهومی در سیاست خارجی امریکا (2000-1945)

نویسنده

چکیده

درهم فروریزی دیوار در قلب اروپا، دگرگونی تئوریک در سیاست خارجی امریکا را گریزناپذیر ساخت. اجماع لیبرال که در چهارچوب مرجع بودن لیبرال‌ها در حیات بخشیدن به سیاست جهانی امریکا بود، از هم گسیخت. آنچه به لیبرال‌ها مشروعیت برای رهبری روشنفکرانه در قلمرو سیاست خارجی اعطا کرده بود، تأکید آنها بر مبارزه بر علیه کمونیسم و ارتقاء امریکا در مقام رهبری جهان بود. توجیه تاریخی ـ فلسفی مرکز حیاتی را تاریخدان امریکا آرتور شلزینگر فراهم آورد. مرکز حیاتی نقشه راه دوران جنگ سرد تصمیم‌گیرندگان امریکایی بود. به دنبال پایان جنگ سرد- لیبرال‌ها به عنوان مرکز ثقل حیات سیاسی امریکا- با توجه به ویژگی‌های داخلی و شرایط بین‌المللی به حاشیه رانده شدند و به جای آن خط‌مشی تک قطبی، با تأکید بر سیاست خارجی تهاجمی و ملی‌گرا ، به صحنه آمد. چارلز کراتهمر به توجیه فلسفی و تئوریک درخصوص اینکه امریکا در صحنه جهانی دارای مأموریت است، حیات داد. تغییر در مبانی فکری سیاست خارجی از لیبرالیسم قدرت‌نواز به محافظه‌کاری ایده‌نواز، به یک واقعیت تبدیل گشت. مرکز حیاتی دوران جنگ سرد مبتنی به دفاع از منافع ملی در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامی بود. لحظه تک قطبی مبتنی بر تأکید به باورها و اعتبار فزاینده قدرت و ماهیت جهانی میراث امریکاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change in American Foreign Policy From Arthur Schlesinger to Charles Krauthammer (1945-2000)

چکیده [English]

The theoretical transformation of American foreign policy following the fall of the Wall in the center of Europe became inevitable. Liberal consensus based on liberals as referral in shaping American global policies came to an end. Legitimacy of liberals for intellectual leadership in Foreign policy realm came from their emphasis on fight against communism and lifting American position as world leader.;
Arthur Schlesinger, American historian, shaped the historical –philosophical logic of the vital center. During the era of the Cold War, it was the roadmap for American decision makers. As the world changed liberals as referral, because of American domestic characteristics and international conditions, were relegated to the periphery, and unipolar moment with emphasis on the necessity of offensive and foreign policy came to the scene. Charles Krauthammer formed the philosophical and theoretical logic regarding American mission in the world arena. Change in the mental basis of American foreign policy from power oriented liberalism to idea oriented conservatism became a reality. The vital center of the Cold War era was based on the use of force if necessary in defense of national interest. Unipolar moment puts emphasis on ideas, the enormous importance of power and global character of American heritage;

کلیدواژه‌ها [English]

  • : vital center
  • unipolar moment
  • liberal consensus
  • Transformation