رفتار استراتژیک چین در دوران پساجنگ سرد: بدعتی در سنت

نویسنده

چکیده

برمبنای تاریخ سیاست بین‌الملل قدرت‌های در حال ظهور همواره رفتاری چالشگرانه در برابر جامعه بین‌الملل بروز داده‌اند. از همین رو در ادبیات نظری این حوزه نیز این بازیگران عموماً بازیگرانی چالشگر و تجدید نظرطلب تصویر شده‌اند. اما رفتار چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور در دوران پساجنگ سرد با سنت رفتاری قدرت‏های در حال ظهور نمی‌خواند. این کشور نه تنها جامعه بین‌المللی را به چالش نکشیده، بلکه در حوزه‌های مختلف رفتاری همکاری‌جویانه بروز داده است. نویسنده معتقد است که قرار داشتن توسعه اقتصادی به عنوان انتخاب استراتژیک حزب کمونیست از یکسو و پاسخ مثبت جامعه بین‌المللی به اراده همکاری‌جویانه این کشور، دلایل رفتار استراتژیک بدعت‌گونه آن بوده‌ است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China’s Strategic Behavior in the Post-Cold War Era: An Unprecedented Change in Tradition

چکیده [English]

Based on the history of international politics, rising powers have always acted aggressively. Therefore, in the theoretical literature of this field, those actors are generally portrayed as challenging and revisionist actors. But china’s behavior as a rising power in the post-Cold War era is not consistent with the traditional behavior of rising powers. This country not only has not challenged the international community, but also it has acted cooperatively in different fields. The author believes that selecting economic development as the strategic choice of the Communist party , on the one hand, and the positive response of international community to the cooperative will of this country, on the other hand, are among its strange strategic behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • International Community
  • Strategic Behavior
  • cooperation
  • Development