مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری

نویسندگان

چکیده

با بررسی انواع پژوهش‌ها در علوم انسانی و رفتاری در می‌یابیم که در علوم انسانی و رفتاری با دو رویکرد پژوهشی مواجه هستیم که این دو رویکرد عبارت از الف) رویکرد کمّی و ب) رویکرد کیفی.. به بیان دیگر در حوزه علوم انسانی و رفتاری و از جمله علوم تربیتی و روان‌شناسی، انتخاب رویکرد انجام پژوهش بر پایه جهان‌بینی و چارچوب فکری (پارادایم) است که پژوهشگر اختیار می‌کند. هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی و مقایسه روش‌شناسی دو رویکرد پژوهش کمّی و پژوهش کیفی به لحاظ ماهیت، هدف، روش، فرضیه‌ها، ابزارهای جمع آوری اطلاعات، روش‌های نمونه‌گیری روایی و پایایی، روش تجزیه تحلیل آماری، قابلیت‌ها و کاستی‌های آنها می‌باشد. امید آن می‌رود که طرح این موضوع، شروعی برای بحث‌های اساسی بیشتر در زمینه پژوهش‌های علوم انسانی و رفتاری درکشورمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between Quantitative and Qualitative Research in Behavioral Science

چکیده [English]

;
There are two research approaches in human and behavioral sciences: quantitive and qualitative. In other words, in the field of human and behavioral sciences including pedagogy and psychology, the selection of an approach to research depends on the adopted worldview or paradigm by the researcher. This article aims to study and compare the two approaches to research (quantitative and qualitative) in terms of nature, goal, method, hypotheses, gathering data instruments, sampling methods, validity, verification, statistical analysis as well as their strengths and weaknesses;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • qualitative research
  • Quantitative Research
  • methodology
  • human science
  • behavioral science