روش‌شناسی کیفی

نویسنده

چکیده

پاره‌ای اوقات، محقق می‌خواهد که نگاه عمیق‌تری به یک فرد، موقعیت، یا سلسله‌ای از حوادث معین داشته باشد. به جای پرسیدن سؤالاتی از قبیل «مردم در این باره چه فکر می‌کنند؟» (آن گونه که در تحقیق زمینه‌یابی مرسوم است) یا «اگر من این کار را بکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» (آنچنان که در تحقیق آزمایشی متداول است)، محقق می‌پرسد: «این افراد چگونه عمل می‌کنند؟» یا «چگونه حوادث اتفاق می‌افتند» یا «چگونه مردم به تصویر کشیده می‌شوند» (توصیف می‌شوند). برای پاسخ به سؤالاتی از این قبیل، محققین شماری از روش‌های پژوهشی را تحت عنوان «تحقیق کیفی» به کار می‌برند. در این مقاله گام‌های لازم در تحقیق کیفی مورد بحث قرار گرفته است. آن دسته از پژوهش‌هایی که کیفیت روابط، فعالیت‌ها، موقعیت‌ها یا موارد را بررسی می‌کنند، غالباً تحت عنوان تحقیق کیفی قرار دارند. این نوع پژوهش‌ها از روش‌های مورد بحث پژوهشگران کمّی متفاوت است و در آن تأکید بیشتری بر توصیف جامع می‌باشد. منظور از توصیف جامع، به تفصیل توصیف‌کردن تمام آن چیزهایی است که در خلال یک فعالیت یا موقعیت معین می‌گذرد. انواع مختلفی از روش‌های کیفی وجود دارد، اما تعداد معینی از شکل‌های آن عمومی هستند و این روش‌ها بیشتر معرّف تحقیق کیفی می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Methodology

چکیده [English]

Sometimes, the researcher wants to study more deeply an individual, an event or a series of specific events. Instead of asking questions such as "how people think about it?" (as prevalent in grounded research) or "if I do such a thing, what will happen?" (as done in empirical research), the researcher asks "how these people act?" or "how events happen?" or "how people are described?" To answer such questions, researchers use a number of research methods under the title of "qualitative research". This article explains necessary steps for conducting qualitative research. Those researches that study the quality of relations, activities, situations or cases are often classified as qualitative research. This kind of research is different from methods involved in quantitative research, and it is based on a comprehensive description, that is elaborating on all the happenings which occur during a specific activity or situation. There are various kinds of qualitative methods, but only a certain number of them are general and representative of qualitative research

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative research
  • Quantitative Research
  • Qualitative analysis
  • qualitative methodology