روند اجرای پژوهش‌های کیفی و نظریه پایه‌ور در روان‌شناسی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر در مورد یکی از رویکردهای مهم در روش تحقیق کیفی است که نظریه پایه‌ور نام دارد و به طور تمثیلی بیان می‌کند که نظریه نباید مانند تحقیقات کمّی، شهود «صندلی راحت» بوده و از ذهن خلاق پژوهشگر به صورت قیاسی صادر شود، بلکه باید از دل داده‌ها (زمین، ریشه) پدید آید. مفاهیم اصلی این رویکرد به نظریه‌سازی یعنی به دست آوردن داده‌ها، حساسیت نظری، نمونه‌گیری نظریه‌ای و اشباع، شرح داده شده‌اند و نحوه ساخت نظریه با عنایت به این موارد، در تحقیق کیفی توضیح داده شده است. همراه با آن به صورت افتراقی، وجوه تمایز آن به (کمک مثال‌های تاریخی) با نظریه‌های قبل ارائه و تبیین شده است که چگونه ملاک‌های یک نظریه خوب با به کار بستن اصول نظریه پایه‌ور حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implementation Process of Qualitative Research and Grounded Theory in Psychology

چکیده [English]

;
This article studies one of the major approaches in the method of qualitative research that is grounded theory according to which theory should not be emanated from the creative mind of researcher in a deductive manner as it is done in quantitative research, rather it should be extracted from data. In this article, the main concepts of this approach that are acquiring data, theoretical sensitivity, theoretical sampling and saturation are fully discussed. Also, the manner in which a theory is developed has been described. Finally, the author explains its differences with previous theories and provides criteria for recognizing a good theory according to the principles of grounded theory.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • Theoretical Sampling
  • theoretical sensitivity
  • Saturation
  • core class
  • coding levels
  • moral considerations