مروری بر روش‌شناسی نظریه پایه‌ور با تأکید بر مطالعات سازمانی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل روش تحقیق "نظریه پایه‌ور" به عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی است که به پژوهشگر امکان می‌دهد تا با رویکردی استقرایی و اکتشافی، به جای اتکاء به تئوری‌های موجود، مفاهیم و قضایا را به طور مستقیم از واقعیت کشف نماید و خود به تدوین تئوری بپردازد. بدین ترتیب، در این مقاله ابتدا مبانی فلسفی تحقیق از اثبات‌گرایی تا تفسیرگرایی مورد بحث قرار گرفته، آنگاه با تکیه بر مفروضه‌های پارادایم جدید و با درک اهمیت این موضوع که بسیاری از تئوری‌های سازمانی موجود فارغ از پیچیدگی‌ها و مسائل پایه‌ور سازمان‌های ایرانی، قابلیت‌های لازم برای حل مسائل سازمانی سازمان‌های ایران را ندارند، روش‌شناسی نظریه پایه‌ور و چارچوب عملی آن به تفصیل اشاره خواهد شد. با این هدف که مطالعات سازمانی در مسیری سوق یابند که قادر به طراحی و تدوین مدل‌ها و تئوری‌های بومی و مبتنی بر تجربه‌های زیسته مدیران و کارمندان سازمان‌های ایرانی و متناسب با مسائل، زمینه‌ها و شرایط و تحولات آنها باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Methodology of Grounded Theory with an Emphasis on Organizational Studies

چکیده [English]

This article studies "Grounded Theory" as one of the methods of qualitative research which allows the researcher to explore the concepts directly from the facts by relying upon a heuristic and inductive approach and to develop a theory himself. It first discusses the philosophical foundations of research from positivism to interpretationism and then drawing upon the assumptions of the new paradigm and realizing that most of the existing organizational theories have not been adequate for solving the organizational problems of Iranian organizations, it elaborates on the methodology of grounded theory and its practical framework. It aims to channel organizational studies towards developing indigenous theories based on the lived experience of leaders and staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm
  • Positivism
  • interpretationism
  • methodology
  • Grounded theory