پژوهش کیفی: رهیافتی نو در مطالعات مدیریت

نویسندگان

چکیده

برای کندوکاو در باره پدیده‌های مربوط به سازمان و مسائل مدیریت، پژوهشگر به انتخاب روش تحقیق می‌پردازد. در دهه‌های اخیر رویکرد کمّی در قلمروی پژوهش‌های مدیریتی تسلط داشته است. اما از آنجایی که تمام پدیده‌های سازمان و مدیریت، به ویژه پدیده‌هایی را که با رفتار انسانی سروکار دارند، نمی‌توان به شیوه کاملاً عینی مورد مشاهده قرار داد و نیز، کنترل متغیرهای ناخواسته در باره این پدیده‌ها بسیار دشوار است، محققان، پژوهش‌های کیفی را نیز مورد توجه قرار داده‌اند. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی‌های کلی هر یک از روش‌های تحقیق، به دنبال تبیین اهمیت تحقیق کیفی در مسائل سازمانی و مدیریتی می‌باشیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Research: A New Approach in Management Studies

چکیده [English]

To study the phenomena related to organization and management problems, researcher chooses a method for research. In the recent decades, quantitative approach has dominated research in management. But, there is no doubt that all phenomena related to organization and management, especially those which involved human behavior, cannot be objectively observed. Also, the manipulation of unwanted variables involving in these phenomena is a difficult task. Therefore, researchers have resorted to qualitative research. This article seeks to explain the importance of qualitative research in organizational and managerial problems. However, it also reviews the main features of other methods of research

کلیدواژه‌ها [English]

  • method of research
  • quantitative approach
  • qualitative approach
  • management research