عاملیت انسان در رویکرد کیفی پژوهش

نویسندگان

چکیده

توجه به مباحث طرح شده در رویکردهای جدید پژوهش می‌تواند راهگشای مسائل و تنگناهای روش‌شناسی به ویژه در قلمروی علوم انسانی ‌باشد. یکی از تلاش‌های انجام گرفته در راستای پاسخگویی به این نیاز، تبیین رویکردها و راهبردهای نمونه‌گیری و عملیات میدان در پژوهش‌های کیفی است که به زعم نویسندگان، این تلاش‌ها زمینه‌ را برای اعمال بیشتر و برجسته‌تر عاملیت انسان در قلمروی پژوهش می‌گشاید و از این طریق زمینه را برای اصلاحات اساسی‌تر در قلمروی روشی مهیا می‌سازد. نقش فعال محقق در میدان تحقیق و اعمال نظر وی در بحث نمونه‌گیری از تفاوت‌های اساسی تحقیقات کیفی با تحقیقات کمّی است که یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های چنین رویکردی فضاسازی برای اعمال عاملیت محقق در میدان پژوهش است. به زعم نویسندگان، این مباحث می‌تواند برخی از چالش‌ها و تنگناهای روش‌شناختی را حل نموده و زمینه را برای نوآوری و خلاقیت بیشتر و به تبع آن رشد و بالندگی علوم به ویژه علوم انسانی مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Agency in Qualitative Approach to Research

چکیده [English]

Paying attention to new approaches to research can be useful in overcoming methodological problems, especially in the field of human science. One of the steps taken towards responding this demand is explaining strategies for sampling and field operations paving the way for highlighting the role of human agency in research. The active role of researcher in the field of research and the conduct of sampling constitutes one of the essential differences between qualitative and quantitative research. The authors believe that these discussions can contribute to more innovation in science, especially human sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • Sampling
  • Human Agency
  • qualitative research
  • field operations