تحلیل استراتژیک جایگاه پژوهش‌های کیفی در کشور و ارائه استراتژی‌هایی جهت توسعه آن با استفاده از مدلSWOT

نویسنده

چکیده

پژوهش‌های کیفی یکی از مسیرهای اصلی تولید دانش بوده و با بهره‌گیری از آن می‌توان به حل مسائل و مشکلات پیچیده جوامع انسانی و سازمان‌ها اقدام نمود. پژوهش کیفی نسبت به پژوهش کمّی در جامعه دانشگاهی کمتر شناخته شده و از این رو کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش کیفی روشی منظم و عمیق برای توصیف اجزاء، شرایط و ویژگی‌هایی درباره پدیده‌های انسانی است که یا قابل تبدیل به کمیّت نیستند یا در صورت تبدیل به کمیّت از عمق کافی برای تحلیل شرایط برخوردار نمی‌باشند. از این رو می‌توان گفت پژوهش‌های کیفی به منظور درک عمیق مفاهیم و پدیده‌هایی که به دلیل وجود عامل انسانی در آنها پیچیدگی زیادی وجود دارد، به کار می‌رود و در آن داده‌ها به صورتی عمیق و روایت‌گونه، جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر می‌شوند. این پژوهش‌ها مبتنی بر فلسفه پدیدار شناختی بوده و در جایگاه طبیعی خود با افراد واقعی (و نه در محیط تجربی) درباره افرادی تحت کنترل انجام می‌شود. علیرغم فواید و اثرات چشمگیر پژوهش‌های کیفی در حل مسائل و مشکلات جامعه، به نظر می‌رسد جامعه علمی و پژوهشی کشور آنچنان که بایسته و شایسته است، از این روش علمی تحقیق استفاده نمی‌نماید. از این رو در تحقیق حاضر با بهره گیری از یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریت استراتژیک یعنی مدل SWOT، محقق سعی دارد تا با بررسی نقاط ضعف و قوت درونی روش پژوهشی کیفی از یکسو و نیز تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی توسعه این روش پژوهش در کشور از سوی دیگر، استراتژی‌هایی را جهت توسعه این روش تحقیق در کشور طراحی و ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Analysis of the Status of Qualitative Research in the Country and Strategies for Its Development by Using SWOT Model

چکیده [English]

;
Qualititative research is one of the main pathways for generating knowledge which may be used for solving the complicated problems of human communities and organizations. Qualitative research is less familiar than quantitative research and for this reason, it is used less than the latter. Qualitative research is an ordered and deep method for describing those elements, situations and attributes related to human phenomena that are not reducible to quantities or otherwise, they lack enough depth to analyze the situation. Therefore, it can be said that qualitative research is used where we should analyze very complicated concepts or phenomena involving human agency. Data in this kind of research are gathered, analyzed and interpreted in depth and in a narrative form. Qualitative research is based on phenomenological philosophy and is conducted with the participation of real individuals (not in an experimental setting). Despite the uses and advantages of qualitative research in solving the problems of the society, it seems that the scientific community of the country does not tend to use it properly. Therefore, this article tries to provide strategies for promoting this method of research in the country, drawing upon SWOT model through studying strengths, weaknesses, opportunities and threats facing it;

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT Model
  • qualitative research
  • strengths and weaknesses
  • Opportunities and Threats
  • Strategies