پژوهش کیفی: روش یا بُوِش؟

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله حاضر، بررسی دو رویکرد پژوهشی عمده مطرح در عرصه روش شناسی پژوهش با توجه به مبانی معرفت شناسی و وجوه تمایز هر رویکرد با دیگری می‌باشد. در این راستا، برخی از دشواری‌های پژوهش‌های کمّی که منجر به ناکامی آنها در پژوهش‌های علوم انسانی شده، مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله کانون توجه خود را معطوف به تعارضات درونی چهارگانه شامل ورژن، تمام نگاری، چندصدایی و شک‌گرایی در پژوهش‌های کیفی مبتنی بر پدیدارشناسی نموده و ضمن شرح این تعارضات که به وسیله هارلی، هاردی و آلوسن طرح شده‌اند، به ناکامی پژوهش‌های کیفی در غلبه بر موانع روش‌شناسی و رفع چالش‌ها اشاره می‌کند. در ادامه، ظهور پژوهش ترکیبی به عنوان جانشینی نارسا برای رفع دشواری‌های دو روش کمّی و کیفی به دلیل عدم توجه به مفروضه‌های زیربنایی هر یک از این روش‌ها معرفی و مورد نقد قرار می‌گیرد. با استناد به چنین مباحثی و عنایت به یافته‌هایی که نشان می‌دهند اغلب مغالطه‌های اسکات در تمام پژوهش‌های کمّی، کیفی و ترکیبی به تناوب مشاهده می‌شود، نویسندگان پاراکمّیت‌گرایی را به منزله رویکردی بدیل برای غلبه بر دشواری‌های روش‌شناختی روش‌های موجود، معرفی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Research: Some Methodological Considerations

چکیده [English]

This article studies the two major research approaches in the field of research approaches. It emphasizes their epistemological foundations and their differences. Along these lines, the inadequacies of quantitative research leading to its failure in human science research are discussed. This article pays special attention to the fold four internal conflicts including version, holography, multivocality and skepticism in qualitative researches based on phenomenology put forward by Harley, Hardy and Alison, and mentions the failure of qualitative research in overcoming the obstacles created by methodology. Then, the emergence of mixed research as an insufficient substitute for the quantitative and qualitative methods is criticized. Finally, given the fallacies made by Scott regarding quantitative, qualitative and mixed research, the authors introduce para-quantitative method as an alternative for overcoming the inadequacy of existing methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative research
  • Quantitative Research
  • mixed research
  • para - quantitative method
  • approximate argument