روش کیفی و نظریه‌سازی

نویسنده

چکیده

از مشکلات علمی در عرصه علوم انسانی در اکثر جوامع غیر غربی که صاحب نظریه نیستند، از جمله جامعه علمی ما، نداشتن نظریه‌های بومی بر پایه نظام فرهنگی جامعه است. نداشتن نظریه بومی مشکلاتی را به همراه می‌آورد که از همه مهم‌تر، عدم شناختِ دقیق روانشناختی افراد جامعه و جامعه‌شناسی فرهنگ افراد و نهادهای اجتماعی آن جامعه است. چرا ما نمی‌توانیم به نظریه‌های بومی دسترسی پیدا کنیم؟ دلایل متعددی وجود دارد که به نظر نگارنده از همه مهم‌تر، کاربُرد روش پژوهش می‌باشد. در جامعه فعلی ما اکثر پژوهش‌ها به روش کمّی که در پارادایم پوزیتیویستی معنی دارند، انجام می‌شود. بر این باوریم در صورتی که تحقیقات متعدد توسط پژوهشگران با روش‌های کیفی که منجر به شناخت عمیق افراد و بخش‌های مختلف جامعه اعم از ساختارها و کارکردها، به کمک نظریه‌های موجود خارجی بشود، امکان ساختن نظریه را برای پژوهشگران و جامعه علمی فراهم می‌سازد. بررسی و مقایسه تعدادی مقاله علمی پژوهشی فرانسوی و ایرانی در حوزه‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی نشانگر این است که از سویی، پژوهشگران داخلی در اکثر مواقع از نظریه‌های غیر ایرانی (و بیشتر) غربی استفاده کرده، در حالی که مقالات خارجی بیشتر از نظریه‌های بومی خود استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر، پژوهشگران داخلی بیشتر به روش کمّی به خصوص با ابزارهای پرسشنامه‌های استاندارد (که غالباً غربی هستند) به جمع‌آوری داده‌های خود پرداخته‌اند، در حالی که پژوهشگران خارجی بیشتر از روش‌های کیفی با تحلیل‌های عمیق محتوای داده‌های خود و کمتر از روش‌های کمّی استفاده کرده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Method and Theorization

چکیده [English]

;
One of the scientific problems in human sciences in the majority of non-Western societies including our society is the lack of indigenous theories based on the cultural system of the society. The lack of an indigenous theory entails some problems, the most important of which is the lack of proper understanding of psychological and sociological characteristics of people and society as well as social institutions. Why we cannot develop indigenous theories? There are various reasons, the most important of which is the use of research method. In our society, most researches are carried out by quantitative method which is meaningful in the positivist paradigm. We believe that if drawing upon existing foreign theories, a number of researches based on qualitative method could provide a deep understanding of different sectors of society including structures and functions, this would pave the way for developing theories by our researchers. The study and comparison of some scientific articles authored by Iranian and French researchers in the fields of sociology, psychology and pedagogy show that Iranian researches mostly use non-Iranian or Western theories, while their French counterparts use the theories formulated by French theoreticians. On the other hand, our researchers gather their data by using quantative method, especially standard questionnaires, while foreign researchers mostly use qualitative methods relying upon content analysis methods;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Method
  • Qualitative method
  • Theorization
  • culture