فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک و پژوهش کیفی

نویسنده

چکیده

اکنون افزون بر دو دهه است که سنت‌های دیگری در فلسفه‌ علم (علاوه بر سنت تحلیلی) مطرحیت یافته‌اند. یکی از این سنت‌ها، فلسفه‌ علم پدیدارشناسی هرمنوتیک است که در تداوم جنبش پدیدارشناسی در حوزه فلسفه علم، به ظهور رسیده است. مقاله حاضر، ابتدا به بحث فلسفه‌ علم پدیدارشناسی هرمنوتیک پرداخته، نسبت این تفکر با تفکرات پوزیتیویستی و پساپوزیتیویستی را تشریح نموده، دیدگاه فلسفه علم پدیدارشناسی هرمنوتیک را در خصوص علوم طبیعی وفق نظریات پاتریک هیلان، باز گشوده و در پایان نسبت پژوهش کیفی و فلسفه‌ علم پدیدارشناسی هرمنوتیک را مورد بحث قرار داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Hermeneutic Phenomenological Approach to Philosophy of Science and Qualitative Research

چکیده [English]

It is more than two decades that some new traditions (other than analytical tradition) have emerged in the philosophy of science. One of these traditions is the hermeneutic phenomenological approach to philosophy of science which is the extension of phenomenological movement in the field of philosophy of science. This article tries to explain the hermeneutic phenomenological approach to philosophy of science, its relationship with positivist and post-positivist thoughts and its use in qualitative research. In explaining hermeneutic phenomenology, the views expressed by Professor Patrick Heelan have been used.;
;

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of science
  • analytical philosophy
  • Phenomenology
  • Hermeneutics
  • natural science
  • qualitative research