موازنه فراگیر: چارچوبی تحلیلی برای تبیین نقش و تأثیر قومیت بر سیاست خارجی

نویسنده

چکیده

واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی به عنوان رهیافت مسلط بر مطالعات روابط بین‌الملل و سیاست خارجی با تأکید بر دولت‌گرایی و غلبه عنصر ساختار بر نظام بین‌الملل، قائل به نقش و تأثیر قومیت و گروه‌های قومی بر سیاست خارجی دولت‌ها نیست. در حالی که با پایان جنگ سرد، شاهد گسترش تأثیرگذاری متغیر قومیت بر ترتیبات امنیتی سیستم‌های تابع، به ویژه خاورمیانه هستیم. نوشتار حاضر با تشریح ناکارآمـدی تبیین رئالیستـی کلاسیک در تحلیـل این روند رو به رشد، نظریه "موازنه فراگیر را به عنوان الگوی مناسب برای توضیح تأثیر قومیت و گروه‌های قومی بر سیاست خارجی دولت‌ها، به ویژه در خاورمیانه عرضه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Omni-Balancing: An Analytical Framework for Explaining the Role of Ethnicity in Foreign Policy

چکیده [English]

Realism and neo-realism as the dominant approach in the studies of international relations and foreign policy with their emphasis on states and the dominance of structure over the international system do not believe in the role of ethnicity in the foreign policy of states. However, with the end of the Cold War, we witness the impact of ethnicity on the security arrangements of sub-systems, especially the Middle East. This article while describing the failure of classical realist explanation in analyzing this process, presents the theory of omni-balancing as an appropriate model for explaining the impact of ethnicity and ethnic groups on the foreign policy of states, especially in the Middle East

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism؛ Balance of Power؛ Omni-balancing
  • Foreign Policy؛ Ethnicity؛ Ethnic Groups؛ Middle East