آسیب‌پذیری و توسعه نظام بهره‌برداری کشاورزی در ‌ایران

نویسنده

چکیده

آسیب‌پذیری و توسعه نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ‌ایران همواره تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی بوده است. برنامه‌ریزی‌های غیرعلمی ‌و غیرسیاسی استبدادی داخلی از یک طرف و دخالت‌های تعریف شده خارجی از طرف دیگر نه تنها توسعه نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی را از مسیر خود باز می‌دارد، بلکه در پاره‌ای از مواقع آن را دچار حرکت ارتجاعی کرده و منجر به رکود اقتصادی می‌شود که از جمله آنها می‌توان اصلاحات ارضی و روش تزریق یارانه را نام برد. بنابر‌این عدم شناخت درست فرصت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی هماهنگ با وضعیت اجتماعی و سیاسی موجود ممکن است به عنوان مثال به ‌جای نظام بهره‌برداری سرمایه‌داری روش دیگری را تجویز کند و موجب عقب‌افتادگی کشور از قافله اقتصاد جهانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerability and Development of Land Utilization System in Iran

چکیده [English]

Vulnerability and development of land utilization system in Iran usually have been affected by internal and external factors. Non-scientific and political planning of internal decisions on the one hand and external defined interferences on the other hand such as land reforms and distribution of subsidy to agricultural economics not only retard development of land utilization system from its ordinary progress but some time will be led to recession. Therefore non- identification of economic opportunities and constraints of social and political conditions of country for example may be lead to choice of another method instead of capitalist farming and resulted as its backwardness from world economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Systems
  • Political Economy
  • Feudal