تحلیلی بر ‌اندازه و شیوه حمایت از بخش کشاورزی ایران در نیمه اول دهه هشتاد

نویسندگان

چکیده

کشور ما به عنوان کشور درحال توسعه صادرکننده نفت با درآمد سرانه متوسط رو به پایین، در خصوص توان حمایت از بخش کشاورزی دارای وضعیت دوگانه ای است. چرا که از یک سو به عنوان کشور صادرکننده نفت دارای یک منبع بیرونی درآمدی است و از سوی دیگر این منبع آن اندازه بزرگ نیست که درآمد سرانه بالایی را برای کشور ایجاد نماید. لذا لزوماً می‌باید از کارآترین ابزارهای حمایتی برای هر ریال یارانه پرداختی به بخش کشاورزی استفاده نمود. این مقاله می‌کوشد تصویری تا حد ممکن روشن از وضعیت موجود حمایت از بخش کشاورزی در کشور ارائه کند و با تحلیل تغییرات آن طی نیمه اول دهه هشتاد، مقدمات لازم برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی بخش را فراهم آورد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که بخش بزرگ‌تری از یارانه پرداختی به بخش کشاورزی مربوط به یارانه نهاده‌های تولید است که بخش بزرگی از آن یارانه ناخواسته ای است که در اثر سیاست‌های حمایت از مصرف کنندگان به صورت ضمنی نصیب این بخش می‌گردد.(1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Measure and Manner of Support Policies in Iran’s Agriculture Sector (2001-2006)

چکیده [English]

Iran as a developing country with low medium per capita income which is a grate oil exporter confronts by a dual status about support ability to agriculture sector. Oil income can be a good external source to pay subsidy to agriculture producer which many of other developing countries dose not have it but this source is not sufficient for making high per capita income for our country. In this situation government has no choice except to make more effective support policy. ;
This article analyses of the measure and manner of support policies in Iran’s agriculture sector in the first half of eighty decade. Results show that input subsidies are grater than output subsidies which paid by guaranteed prices. A large part of agriculture subsidies are implicit unintended effect of consumers support policies;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture Support
  • AMS
  • Amber Box
  • Iran