خاورمیانه؛ آینه تنازع هویت‌ها

نویسنده

چکیده

پرسش هویت در یک جامعه هنگامی مطرح می‌شود که هویت در آن جامعه در بحران قرار گرفته باشد. در وضعیت فعلی خاورمیانه که منطقه با بحران‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است، پرسش هویت، پرسش کاملاً مشروعی است. تنازع هویت‌ها در خاورمیانه بستگی به ساختار خاص اجتماعی و فرهنگی و پراکندگی قومی و نژادی دارد و جدالی بی‌سرانجام است. روند تاریخی تحولات در منطقه و نحوه تشکیل دولت‌های ملی از مجموعه عوامل مهمی هستند که در پیدایش و استمرار جدال هویتی در خاورمیانه تأثیرگذار بوده و خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Middle East: A Reflection of the Clash of Identities

چکیده [English]

The question of identity is posed in a society whose identity is in crisis. In the present situation of the Middle East fraught with many political, social economic and cultural crises, the question of identity seems to be completely a relevant one. Clash of identities in the region stems from its specific social and cultural structure and its ethnic and racial diversity with no solution in the prospect. The historical process of regional developments and the manner in which the nation – states were formed are among the factors which have been influential in identity clash in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • ethnic
  • regional developments