افزایش حضور اسرائیل در عراق: استراتژی گسترش و نفوذ

نویسنده

چکیده

هر چند که حتی قبل از شکل گیری واعلام موجودیت اسرائیل در سال 1948،عوامل صهیونیستی در قالب سازمان هایی چون وکالة الیهود وآژانس یهود در کشورهای عربی و بویژه عراق امروزی فعالیت می کردند وحتی آنچنان که در برنامه های اولیه تئوری پرداز صهیونیستی تئودور هرتزل نیز وجود داشته ،امپراتوری عثمانی _که عراق امروزی بخشی از حکومت وسیع ان به شمار می رفت_جزء یکی از سرزمین های موعود برای ایجاد دولت اسرائیلی معین شده بود و هیأتهایی نیز در آن زمان در ملاقاتهایی با شاه عثمانی به شیوه های مختلف به این مساله اشاره نموده بودند ؛با این وجود اسرائیل قبل وبعد از شکل گیری هیچگاه به صورت رسمی وآشکار در عراق حضور نداشته است . این تنها سازمانهای اطلاعاتی صهیونیستی بوده اند که تحت پوشش های مختلف وبه صورت غیر علنی در راستای دستیابی به اهداف خود در بخشهایی از این کشور حضور داشته وفعالیت می کردند.این مساله با اعلام موجودیت اسرائیل و ظهور مخالفتهای دولت های عربی – اسلامی و بویژه تشکیل جبهه متحد عرب به رهبری جمال عبدالناصر ،ملموس تر از قبل نیز می گردد.چرا که اغلب دولتهایی که پس از استقلال عراق بر سر کار می آمدند تحت تبعیت از ناسیونالیسم عربی ضد صهیونیستی،به هر شکل ممکن دشمنی خود را با اسرائیل نشان می دادند.; از همین روست که پس از پایان جنگ عراق ،یکی از مهمترین و بیشترین موضوعات مطرح در سطح بین المللی و منطقه ای، موضوع نقش اسرائیل در جنگ و بالتبع ،افزایش حضور آن در عراق پس از صدام بوده است.; خلأ استراتژیکی که پس از سرنگونی صدام در عراق حادث گردید، کشورهای دارای منافع در عراق را بر آن واداشته تا علاوه بر تلاش در گسترش نفوذ خود در این کشور به منظور تاثیر گذاری بر آینده عراق، تمام تلاش خود را در جهت کاهش نفوذ رقبای دارای نفع دیگر، بکار بندند.; از جمله کشورهای دارای منافع در عراق ، ایران و اسرائیل هستند که از دو جنبه ذیل دارای وضعیت مشابهی می باشند;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing Role of Israel in Iraq: a Strategy for Expanding Influence

چکیده [English]

Although Zionist agents were active in Arabic countries, especially Iraq, through such organizations;
as Jewish Agency even before establishment of Israel in 1948, and despite the fact that;
Zionist theoretician, Theodor Herzl, had designated the whole Ottoman Empire (of which Iraq;
was a small part) as the promised land for the Israeli government and some delegations had;
met with the Ottoman king, Israel was never officially present in Iraq either before or after its;
establishment. Only Zionist intelligence agencies were present there under different covers;
and pursued their goals. This became more pronounced after the birth of Israel and opposition;
to it by Arabic and Islamic governments, especially after establishment of a unified Arab front;
led by Gamal Abdel Nasser. Most governments of Iraq were inspired by anti-Zionist Arabic;
nationalism to show their animosity toward Israel in every possible manner.;
Therefore, after the war in Iraq, one of the most important developments discussed at international;
and regional levels was the role of Israel in that war and its subsequent presence in;
Iraq.;
The strategic void after downfall of Saddam prompted countries which had interests in;
Iraq to enhance their clout in that country in order to influence future developments to their;
own benefit and to the detriment of rival states.;
Iran and Israel are two most important countries which have vested interests in Iraq.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Israel
 • Zionism
 • Arabic Nationalism
 • United States
 • Iraq
 • Baath Party
 • new Middle
 • East
 • regional countries
 • neoconservatives
 • Kurdistan