رژیم حقوقی فضای ماورای جوّ زمین و چالش های پیش روی آن

نویسنده

چکیده

ایالات متحده امریکا در صدد است که حاکمیت خود را به فضا تسری دهد و با اقدامات گوناگون، مخصوصاً نظامی، بر آن است تا حاکمیت دیگر دولت ها را به چالش بکشد و رژیم حقوقی موجود فضا را سیّال سازد. این امر بر نگرانی های امنیتی کشورها افزوده و جامعه ی بین المللی را با عدم توازن مواجه ساخته است. هدف این مقاله آن است که شکل گیری رژیم حقوقی موجود، چالش های قدرت در فضای ماواری جو، بازیگران و منافع آنها در فضا را شناسایی کند و سناریوهای آینده را مطرح سازد.; از تجزیه و تحلیل رژیم حقوقی موجود و چالش های آن به همراه چشم انداز2020 ایالات متحده، این نتیجه حاصل شده است که امنیت در فضا از طریق رژیمی مبتنی بر قواعد مورد پذیرش جامعه ی بین المللی قابل دستیابی است نه استقرار سلاح و آرایش نظامی. غیر از قدرتهای هژمون، بقیه ی جهان عجله ای برای تسلیح فضا ندارند. بنابراین لازم است مقررات و اصولی برای بهره برداری و مدیریت فضا تدوین شود. مناسب ترین راه حل حفظ منافع تجاری، فناوری و امنیتی قدرتها در فضا نیز از طریق حکومت قانون ممکن خواهد شد.;

کلیدواژه‌ها