شاخص‌های اصلی و جایگاه جهانی ترکیه در سال 2023

نویسنده

چکیده

جمهوری ترکیه با ارزش افزوده اقتصادی خود که در طول تاریخ 81 ساله مرتباً پیشرفت داشته است، موفق شد تا به مقام هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان دست پیدا کند. ولی نتوانسته است در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی به همین مقام برسد. از این جهت بسیار ضروری است که ترکیه تلاش کند تا سطح توسعه خود را بالاتر ببرد. ; هدف اصلی ترکیه تبدیل شدن به کشوری پیشرفته در سال 2023 میلادی است. به این منظور باید از هم‌اکنون برای حدود بیست‌سال برنامه‌ریزی کند و اهداف و سیاست‌ها را تعریف نماید. این مستلزم یک روش استراتژیک درازمدت است. شرایط اقتصادی و سیاسی در بیست و پنج سال گذشته نیاز و توانایی ترکیه برای تفکر استراتژیک برای درازمدت را محدود ساخته بود، اما باعث شد این کشور در کوتاه‌مدت تفکر و زندگی عمل‌گرایانه داشته باشد. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و ساختارهایی که روند موجود را تأیید می‌کردند، نتوانستند به آن نیاز پاسخ دهند. ; بر اساس پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و با فرض این که روند طبیعی‌سازی ادامه می‌یابد، می‌توان فرض کرد که نیاز و توانایی تفکر درازمدت در ترکیه بیشتر احساس خواهد شد. به ویژه در این زمان در ابتدای قرن 21 و زمانی که ساختار جدیدی از سیاست، امنیت و اقتصاد در عرصه جهانی آغاز شده است، نیاز ترکیه به برنامه‌های استراتژیک درازمدت افزایش می‌یابد. ; مطالعه حاضر در مورد آمارهای حیاتی و وضعیت جهانی ترکیه در سال 2023 با هدف برآورده ساختن این نیاز تهیه شده است. این مطالعه پیش‌بینی‌هایی در زمینه شاخص‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی ترکیه و جایگاه جهانی آن ارائه می‌دهد. به طوری که بتواند بیست‌سال آینده را تحت پوشش قرار دهد. ; این مطالعه دو ویژگی اصلی دارد: اول این که شامل پیش‌بینی می‌شود نه حدس و گمان . به عبارت دیگر پیش‌بینی‌های مرتبط با آینده بر این فرض ساخته نشده‌اند که روال کنونی ادامه یابد. بلکه تغییرات لازم در روند کنونی از طریق ساختارسازی برای آینده معین شده‌اند. ویژگی مهم دوم این است که این مطالعه بر اساس ایجاد انطباق کامل بین ساختارهای جهانی و پیش‌بینی شرایط ترکیه و همچنین انطباق کامل بین سیاست، امنیت، اقتصاد و علوم اجتماعی بنا شده است. ; پیش‌بینی‌های اصلی این مطالعه برای سال 2023 شامل موارد زیر می‌شوند: ; ارتقاء ترکیه به سطح یک کشور توسعه‌یافته؛ انطباق ارزش افزوده اقتصادی، جمعیت، تجارت، توسعه انسانی و فن‌آوری با شرایط جهانی از طریق ارتقای آنها؛ و ساختن جایگاه جهانی ترکیه بر مبنای مدل ترکیه چندجانبه .;

عنوان مقاله [English]

TURKEY’S MAIN INDICATORS AND IT’S GLOBAL POSIONING FOR 2023

چکیده [English]

The Republic of Turkey, which has increasingly matured over its 81-year history, has succeeded in becoming the 17th largest economy in the world. However, it has been unable to achieve the same level in the fields of economic and social development and human development. In this sense it is essential that Turkey make intensive efforts to raise its level of development.;
Turkey’s basic aim is to achieve developed nation status in 2023. To that end it must plan the next 20-year period as from today, and define its objectives and policy means. This requires a long-term strategic approach. The economic and political conditions of the last 25 years limited Turkey’s need and ability to think strategically and in the long term, but impelledit to think and live pragmatically and in the short term. Five-year development plans andstructures that confirmed existing trends were far from responding to that need.;
Based on the recent improvement in the economic and political spheres and thatnormalization will continue, it is thought that Turkey’s need and capacity to think in the longterm will rise. In particular, in this period at the beginning of the 21st century, when a new structuring of politics, security and the economy in the global sense has begun, Turkey’s need for long-term strategic plans is increasing.;
The study on Turkey’s Vital Statistics and Global Positioning 2023 has been prepared with the aim of meeting this need. The study offers forecasts regarding Turkey’s social and economic basic indicators and global positioning in such a way as to encompass the next 20 years.;
The study has two main features. The first is that it consists of forecasts, not of guesswork. In other words, no estimate is made of what the future will be like if present-day.;