حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی

نویسندگان

چکیده

این مقاله ضمن مطالعه کیفیت حکمرانی در منطقه آسیای جنوب غربی، به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در این منطقه می‌پردازد و نشان می‌دهد که حکمرانی‌ خوب از دو کانال می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار و به ‌تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. این دو کانال عبارتند از: حداقل‌کردن میزان اختلالات سیاستی و حداکثر ساختن سطح پیاده‌سازی سیاستهای مطلوب. نتایج مطالعة این فرضیه را تأیید می‌کند که بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب اثر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه دارد و دو سازوکار رقابت و پاسخ‌گویی را به عنوان مکانیزم‌های مؤثر در بهبود حکمرانی منطقه معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها