بررسی آثار افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بهای خدمات حمل ونقل در ایران

نویسنده

چکیده

شکاف بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی فرآورده‌های نفتی در ایران مخصوصاً پس از افزایش بهای جهانی نفت خام مرتباً در حال افزایش است. این امر علاوه بر آن که تخصیص منابع را ناکارآمد نموده است، کارایی مصرف این حامل های انرژی را به شدت کاهش داده و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز در پی داشته و دارد. اصلاح الگوی مصرف فرآورده‌های نفتی و رفع آثار سوء ناشی از شکاف بین قیمت‌های داخلی و جهانی این حامل‌های انرژی مستلزم تصحیح و تعدیل قیمت‌های داخلی این فرآورده‌ها در کنار اتخاذ سیاست‌های مکمل آن جهت کاهش تبعات منفی این اقدام و پذیرش بهتر این سیاست توسط جامعه است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار و تبعات قیمتی تعدیل بهای فرآورده‌های نفتی بر بخش‌های اقتصادی مخصوصاً بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان این فرآورده‌ها است. نتایج این مطالعه که بر پایه تکنیک داده ـ ستانده استوارند حاکی از آن است که تعدیل یکباره و همزمان بهای فروش داخلی چهار فرآورده‌ اصلی نفتی تا سطح قیمت تمام شده آنها در سال 1384، موجب تغییرات قیمتی زیادی در اقتصاد شده و بیش از همه بهای خدمات حمل و نقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری‌که بهای خدمات حمل و نقل در اثر این تعدیلات حدود 28 درصد افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها