بررسی بازار کار ایران و تاثیر افزایش قیمت نفت بر این بازار درهم سنجی با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

نویسنده

چکیده

این مقاله در دو بخش به تجزیه تحلیل بازار کار ایران می‌پردازد. در بخش نخست به منظور بازبینی تحولات گذشته بازار کار ایران، ابتدا روند عرضه و تقاضای نیروی انسانی در دورة (1385 ـ 1365) مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این قسمت به روند تغییرات جمعیت، جمعیت فعال، سرمایه‌گذاری و واردات کشور توجه خواهد شد و سپس وضعیت اشتغال و بیکاری در این دوره در قالب برنامه‌های اول تا سوم مطالعه می‌شود. ; همچنین در ارائه این بخش و در جهت پیش‌بینی آیندة بازار کار ایران، چگونگی عرضه و تقاضای نیروی کار تا سال 1388 و نیز تحولات این بازار تا سال 1394 مورد تأمل قرار می‌گیرد. در خاتمه این بخش، ضمن نگاهی به روند عرضه و تقاضای فارغ‌التحصیلان در گذشته و آینده نتیجه‌گیری می‌شود که طی سال‌های آتی بازار کار ایران به ویژه در گروه سنی جوانان و تحصیل‌کردگان همچنان با عدم تعادل و چالش جدی مواجه خواهد بود. ; بخش دیگر این مقاله به چگونگی تأثیر افزایش قیمت نفت بر بازار کار ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) متمرکز می‌شود و در آن ضمن معرفی و گروه‌بندی این کشورها، وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری، رشد اشتغال، بهره‌وری رشد، دستمزدهای حقیقی، طی دورة 2005 ـ 2000 مطالعه می‌شوند. در خاتمه این بخش نتیجه‌گیری شده است: ; در شرایطی که کشورهای منطقه برای دستیابی به تعادل در بازار کار خود تا سال 2020 نیازمند رشدی معادل 6 تا 8 درصد در اقتصاد و ایجاد 100 میلیون شغل جدید در دورة 2020 ـ 2000 می‌باشند، ایران و کشورهای نفت‌خیز منطقه MENA قبل از اینکه به استمرار افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و منابع دولتی خوشبین باشند باید به نتایج حاصل از اصلاح و بهبود مقررات سخت و ایجاد انعطاف در بازارهای خود و مشارکت گسترده بخش غیر دولتی در این عرصه امیدوار باشند. ;

کلیدواژه‌ها