بقاء در جهان چندفرهنگی

نویسندگان

چکیده

مفروض این مقاله آن است که تفاوت‌های عمده فرهنگی در بین ملت‌ها ریشه در ارزش‌های آنها دارد و برنامه‌های فرهنگی یک گروه یا طبقه از افراد با گروه یا طبقه دیگر متفاوت می‌باشند. در این مقاله ضمن اشاره به برخی از نتایج تحقیق گرت هافستده پیرامون تفاوت فرهنگ‌های ملی- که در شرکت بزرگ چندملیتی IBM به انجام رسیده- نخست به موضوع اخلاق و اهمیت درخصوص آموزش و اهمیت آن در تفاهم بین‌فرهنگی و برخورد مناسب با تفاوت‌های فرهنگی مطالبی ارائه گردیده و پیشنهادهایی برای والدین و مدیران در این رابطه مطرح می‌گردد. گسترش درک چندفرهنگی و اهمیت آن برای رسانه‌ها، چالش‌های جهانی فراروی همکاری بین‌فرهنگی و اهمیت فرهنگ در رابطه با توسعه‌های سیاسی از جمله مواردی است که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها