مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خُرد (مفهوم، ابعاد، مؤلفه‌‌ها و شاخص‌‌ها)

نویسندگان

چکیده

در راستای تبیین مبانی طراحی مدل ارزیابی امور فرهنگی در سطح خرد، در این نوشتار ضمن ارائه تعاریفی از صاحب‌نظران مدیریت، پیرامون ارزیابی به اهمیت ارزیابی در خصوص فعالیت‌‌های فرهنگی اشاره نموده و ضمن ارائه تعاریفی از الگو و الگوپردازی، مفهوم ارزیابی 360 درجه تبیین می‌گردد. سپس نمودار فرایند تعیین مفاهیم در طراحی الگوی ارزیابی فرهنگ بومی در سطح خرد ارائه و ارزیابی امور فرهنگی در سطح خرد، تشریح می‌گردد. در ادامه به تعریف عملیاتی متغیرها در سطح ابعاد پرداخته و شاخص‌های اندازه‌گیری امور فرهنگی در سطح کلان و خرد معرفی گردیده و ارزیابی مدیریتی امور فرهنگی در سطح ملی و سازمانی به تصویر کشیده می‌شود. در پایان ضمن تأکید بر به‌کارگیری روش‌های علمی در ارزیابی عملکرد مدیران تأکید می‌گردد که حوزه فرهنگی نیز باید از این امر مستثنی نباشند و صاحب‌نظران در صدد طراحی الگویی جامع جهت ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی به شیوه‌های علمی باشند

کلیدواژه‌ها