بررسی نگرش سیاسی نخبگان ایرانی: لایه‌های تمدنی و هویت ملی در ایران

نویسنده

چکیده

بررسی رویدادها و جریانات سیاسی ایران به‌ویژه تاریخ معاصر کشور و نیز ترسیم تصویری روشن و مستند تاریخی از نسبت میانی نگرش سیاسی نخبگان، لایه‌های تمدنی ایرانی و هویت ایرانی توصیف شده توسط نخبگان فکری- سیاسی، ضرورتی علمی و جامعه‌شناختی است. تحقیق حاضر شاید در کنار پژوهش‌های انجام یافته مرتبط با موضوع مورد بررسی، مکمل بخشی از جریان مطالعات علمی تاریخ معاصر ایران باشد. نویسنده در این نوشتار، ابتدا نگرش سیاسی نخبگان درخصوص هویت ملی ایرانی را تبیین کرده و بدنبال آن، نحوه ارتباط لایه‌های تمدنی ایرانی را با هویت ملی ایرانی توصیف می‌نماید و سپس درصدد کالبدشکافی و ارزیابی نسبت عدم توازن نظری و عملی میان نگرش سیاسی نخبگان و لایه‌های تمدنی ایرانی در ارتباط با هویت ملی ایرانی برمی‌آید

کلیدواژه‌ها