مطالعات آینده و نقش آن در بررسی‌های استراتژیک

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این نوشتار بررسی و معرفی مفهوم و سیر تحولات پیش‌بینی و حوزه مطالعاتی آینده‌نگری می‌باشد. نویسنده به جایگاه مطالعات آینده در رشته‌های مختلف علمی اشاره کرده و در نهایت مطالعات آینده را رشته‌ علمی مستقل دانسته است. سپس بررسی مختصری پیرامون مطالعات استراتژیک به عمل آمده و به نقش آینده‌شناسی در این مطالعات پرداخته است و بر این نکته تأکید نموده که جوهر هرگونه مطالعه راهبردی، آینده‌شناسی است و مطالعات و پیش‌بینی آینده‌های ممکن مقدمه اساسی برای هرگونه بررسی استراتژیک به شمار می‌آید. همچنین رابطه سیاست پژوهی با آینده‌نگری، استلزامات و اصول علمی حاکم بر پیش‌بینی‏، مراحل پیش‌بینی اشاره شده است

کلیدواژه‌ها