دولت و رسانه در امریکا پس از یازده سپتامبر

نویسنده

چکیده

تحلیل نقش و جایگاه دولت امریکا در کنترل رسانه‌ها از یکسو و تشریح وابستگی یا عدم وابستگی رسانه‌ها از دولت پس از حادثه یازدهم سپتامبر از سوی دیگر هدف اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد. مفروض این نوشتار عبارت از آن است که بین دولت و کارکرد رسانه در امریکا رابطه معناداری وجود دارد به‌طوری که پس از حادثه یازدهم سپتامبر بنا به ماهیت رسانه‌ها در این کشور، رسانه‌ها تا حدود زیادی در اختیار صاحبان قدرت و دولتمردان و در راستای دیپلماسی رسانه‌ای دولت بوش قرار گرفتند. با این وجود برای پاسخ به سؤال اصلی نوشتار یعنی اینکه چه رابطه‌ای بین دولت و رسانه‌ها در امریکا وجود دارد به واکاوی رسانه‌ها و همچنین دیپلماسی رسانه‌ای امریکا پس از حادثه یازدهم سپتامبر به عنوان دغدغه اصلی این نوشتار پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها