سرگرمی‌های عصر ما و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر کوششی است برای طرح موضوع مهم استفاده از بازی‌های ویدئویی و کامپیوتری که به نظر می‌رسد زمان زیادی از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است. طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف و شرایط برخورد در برخی از کشورها به هرحال بیانگر تأثیرات مختلف این بازی‌ها می‌باشند که بار فرهنگی، سیاسی و پیامدهای اجتماعی نیز به دنبال دارند. از این رو، برای شناخت این بازی‌ها باید به ‌دور از هرگونه پیش‌داوری به تحقیقات لازم و براساس معیارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور تحقیقات مفصلی انجام داد و براساس نتایج این تحقیقات دست به ارائه استراتژی و راهکارهای عملی نظارت بر انتشار این بازی‌ها زد

کلیدواژه‌ها