ضرورت یک سیاست اجتماعی در ایران

نویسنده

چکیده

بنابر تعاریف موجود، سیاست‌های اجتماعی سیاست‌هایی هستند که به مقولة رفاه، بهزیستی جامعه و افراد تحت پوشش این برنامه‌ها و اقدامات به منظور نیل به یک زندگی رضایت مند اطلاق می‌شود. این مفهوم، گاه با برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت به منظور تأمین خدمات رفاهی در جامعه، گاه با مفهوم حمایت‌های اجتماعی و گاه به شکلی گسترده‌تر برای سیاست‌های راهبردی، ایجاد توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که هر یک از این رویکردها از نظر مفهومی و عملی در جهان امروز تفاوت‌هایی را در بر دارد. در این نوشتار تلاش شده با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران ضمن ارائه تعریفی جامع از این مفهوم، راهکارهای عملی تحقق آن در عرصة سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی ایران تبیین گردد

کلیدواژه‌ها