هویت و ملیت ایرانی در فراخنای تاریخ

نویسنده

چکیده

فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری ـ که مشخصه هویت است ـ نه تنها در ساختار روانی فرد بلکه در تکاپوهای جامعه انسانی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با توجه به اهمیت بحث «هویت خود ملی» در نقش‌آفرینی در کنش‌های یک کشور و اهمیت بحث همبستگی ملی به عنوان پیش نیاز دیگر اقدامات اجتماعی، سعی در بازشناسی عناصر هویت ملی ایران در دوره‌های تاریخی و بازشناسی حاملان آنها با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی دارد

کلیدواژه‌ها