نسبت‌سنجی هویت‌های اجتماعی و الگوهای هویت‌یابی در جهان امروز

نویسنده

چکیده

شکل‌گیری هویت جمعی، عناصر سازندة هویت و نسبت میان هویت‌های موجود در یک جامعه از جمله مباحث مهمی است که در ذیل مبحث هویت می‌توان بدان پرداخت. فرضیه اصلی در این نوشتار آن است که در هر دورانی یک نوع هویت، به عنوان هویت مسلط در جامعه شکل می‌گیرد. این هویت مسلط با تغییر نوع و موضوع علقه‌های اجتماعی باعث می‌شود که هویت‌های جدیدی در جامعه شکل گیرند و نظام‌ معنایی افراد که سازنده و متأثر از هویت‌های آنهاست تغییر پیدا کند. همچنین سایر هویت‌ها به عنوان «زیر هویت»، ذیل هویت مسلط مجدداً بازیابی و باز تعریف شوند. بر این اساس، رابطة میان هویت‌ها، رابطه‌ای متداخل است و به راحتی نمی‌توان از برجستگی یک هویت در برابر سایر هویت‌ها بحث کرد. شکل‌گیری زیر هویت‌ها در چارچوب هویت مسلط و ویژگی‌های هویت مسلط در جهان کنونی از دیگر مباحثی است که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها