هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی انسان پست‌مدرن

نویسنده

چکیده

پرسش از هویت به ویژه در چند دهه گذشته، بی‌گمان یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در حوزه روابط میان افراد و جوامع بوده است، چندان که هم خود پیوسته در کانون توجه رسانه‌های همگانی بوده و هم عرصه‌ای برای تفسیر و سنجش هر گونه بیان یا بیانیه فراهم کرده است. توجهی چنین فراگیر به این پرسش بدون در نظر گرفتن سرچشمه‌های گوناگون آن، نشان دهنده اهمیت شناخت هویت است. از سوی دیگر، گوناگونی و تضاد آرایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم درباره مفهوم هویت ارایه می‌شوند، پیچیدگی آن را نشان می‌دهد و در نتیجه این امر شرایط مطلوبی را برای بررسی‌های بیشتر درباره هویت ایجاد می‌کند

کلیدواژه‌ها