نئولیبرالیسم و محوریت اقتصاد در مفهوم سازی نوین امنیت ملی

نویسنده

چکیده

پیرو مسلط شدن پارادایم نئولیبرالیستی بر مفهوم سازی و چارجوب بندی امنیت ملی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی اصلی ترین راهکار حفظ و گسترش صلح ایجاد و تقویت وابستگی متقابل اقتصادی در میان کشورهاست. به گونه ای که تجارت بر جنگ و درگیری تفوق می یابد. در این دیدگاه از آنجائیکه دولتهای مرکانتیلیست (تجارت پیشه) باور دارند حضور و کارکرد نهادها و رژیمهای بین المللی افزایش گرایش دولتها به همکاری را سبب می شوند، در نتیجه وابستگی متقابل در روابط آنها تحقق می یابد. در این نظام، امنیت همه دولتها به یکدیگر گره خورده است و امنیت دسته جمعی که در آن همگان ملزم به همکاری هستند ظاهر می شود. این دیدگاه هر چند دولت را کلید دستیابی به امنیت فرض می کند گرایش به سمت دمکراتیزاسیون در حوزه سیاسی (نظام مشارکت همگانی در فرآیند قدرت) و آزادسازی اقتصادی را راهکار دستیابی به همکاری دسته جمعی و تحقق وابستگی متقابل در تامین امنیت ملی تعریف می کند. در واقع، همبستگی اقتصادی زمینه شکوفائی و رونق دو جانبه و نیز رضایت متقابل جهت کاهش انگیزههای گرایش به سمت تهدید و خشونت علیه یکدیگر را تقویت می کند: وابستگی متقابل مانع اصلی روی آوردن به سمت خشونت و تهدید امنیت ملی فرض می گردد، زیرا هزینه آن بشدت افزایش می یابدو منافع حاصل از آن کاهش پیدا می کند. وابستگی متقابل میان دولتها تمامی حوزه های منافع ملی از امنیت گرفته تا سیاست را پوشش می دهد. بنابراین، در چارچوب فهم اقتصاد سیاسی بین الملل از تحولات مفهومی، حوزه ای و کارکردی امنیت میبایستی براین نکته تاکید کنیم که فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت از جایگاه یکی از منافع قدرت سنتی ملی در تدوین امنیت ملی (نگرش رئالیستی)، به اصلی ترین عرصه شکل گیری و گسترش امنیت ملی براساس وابستگی متقابل میان دولتها و در پرتو نظام اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neo – liberalism and the Centrality of Economy in the New Conceptualization of National Security

چکیده [English]

Following the domination of neo-liberal paradigm over the conceptualization and framework of national security in the international political economy system, the main option for maintaining and expanding peace is strengthening economic interdependence among the countries, so that trade overcomes war and dispute. According to this view, since mercantilist states believe that the presence and function of international institutions and regimes encourage cooperation among states, interdependence in their relations can be realized. In such a system, security of each state depends on the security of others and collective security in which all states are required to cooperate with each other appears. Although, this view assumes that state is the key for reaching security, it argues that democratization and economic liberalization are prerequisites for achieving collective cooperation and realizing interdependence as necessary for safeguarding national security. In fact, economic interdependence reduces tendency for exercising violence.;
Therefore, it can be said that economic activities have become the main factor of promoting rational security in light of interdependence of states under the system of global economy.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo – liberalism
  • conceptualization
  • National Security
  • Economy