دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم‌انداز 20ساله

نویسندگان

چکیده

هر چند سال یک‌بار به طور معمول جامعه ما شاهد یک رشته فعالیت‌های گسترده علمی و مدیریتی در سطح دولت می‌باشد که با هدف تدوین برنامه‌ای برای هدایت و اجرای فعالیت‌های آبادگرانه کشور صورت می‌گیرد. درباره اهداف این برنامه‌ها و تلاش دست‌اندرکاران آنها که در پی توسعه اقتصاد ملی کشور هستند تردیدی راه ندارد. ولی هرگاه دستاوردها و نتایج این برنامه را با دستاوردهای برنامه‌های عمرانی چند کشور نمونه دیگر به‌ویژه کره، چین، مالزی مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مجموعه فعالیت‌های توسعه‌ای کشور با معضلاتی دست به گریبان است که از حرکت جدی به سوی پیشرفت جلوگیری می‌کند. از دیدگاه کلان این معضل را می‌توان در قالب سطح نازل شکل‌گیری «سرمایه اجتماعی» در جامعه مورد مداقه قرار داد که سرچشمه بسیاری از فعالیت‌های بازدارنده دیگر می‌باشد.; سرمایه اجتماعی تمام الزاماتی را که برای توسعه ضرورت دارند در خود جای می‌دهد. پرداختن به مسائل نظری و اجرایی سرمایه اجتماعی و نیز تبیین الزامات نهفته در آن برای توسعه اقتصادی اجتماعی جالب و اساسی است و جای آن دارد که از سوی متخصصان کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روشن شود که در کشورهای موفق در راه توسعه، مدیریت بر آن چگونه تحقق پذیرفته است. سرمایه اجتماعی یکی از چندین متغیرهای اصلی در فرآیند توسعه می‌باشد که نقش کلیدی را بر عهده دارد.; در این مقاله، نخست به مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته و دیدگاه‌های مختلف پیرامون سرمایه اجتماعی را مطرح نموده و سپس رابطه سرمایه اجتماعی و منفعت اقتصادی و عمومی و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تبیین نموده و در ادامه به نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در سند چشم‌انداز 20ساله پرداخته و در انتها راهکارهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه اجتماعی و نقش دولت‌ها در ایجاد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State and Social Capital in the 20 – Year Perspective

چکیده [English]

Our Society witnesses a series of extensive scientific and administrative activities at the state level every five years to devise a plan for guiding and implementing construction projects in the country. There is no doubt about the goals of these plans and efforts made by those who are involved in them. But when comparing the achievements and results of theses plans with those of some other countries such as Korea, China and Malaysia, we conclude that all developmental activities are facing problems which prevent the progress. Generally, these problems could be studied in the framework of the formation of "social capital" which is the source of many preventive actions. Social capital involves all the requirements for development. Addressing the theortical and executive social capital as well as explaining its necessities for economic and social development is a subject worth discussing. This discussion makes clear how its management has been realized in the successful countries pursuing development plans. Social capital is one of the several main variables having key role in the process of development. This articale, first, addresses the concept of social capital and different views expressed about it. Then, it explains the relationship between social capital, economic and public interests and political, social and cultural development and finally, studies the role and status of social capital in 20 – year perspective plan and provides some solutions for the formation of social capital by the states

کلیدواژه‌ها [English]

  • State and Social Capital
  • Social Capital